Spiderwire Smooth

Od pewnego czasu nurtuje mnie pytanie na które nie znam odpowiedzi - opłata składki dokonywana w sklepach. Na ile jest to legalne i na ile jest zgodne ze Statutem PZW?

skladka czy licencja

Nie wiem, ale zdaje mi się ze składki powinien przyjmować skarbnik w kole lub innym miejscu nawet może to być sklep. Skarbnik koła za swoją pracę dostaje jako jeden z nielicznych gratyfikacje. Zastanawia mnie
czy pobieranie składek przez pracownika sklepu nie jest pójściem na łatwiznę.
Ciekawi mnie też na jakiej podstawie skarbnik koła użycza pieczątkę którą stemplowane są znaczki.

Skarbnik koła prowadzi dokumentację gospodarki finansowej zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości w kole oraz instrukcją kontroli i obiegu dokumentów obowiązującymi w Polskim Związku Wędkarskim oraz nadzoruje jej prawidłowość i zgodność z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym koła,
a także wykonuje inne czynności z tego zakresu w szczególności :

- opracowuje projekt budżetu koła, przedstawia go do rozpatrzenia przez zarząd koła i zatwierdzenia przez walne zgromadzenie członków koła

- prowadzi ewidencję przychodów i wydatków koła, sporządza raporty kasowe i bankowe tych zaszłości
i przekazuje załączone doń dowody księgowe do biura zarządu okręgu w terminach określonych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

- przyjmuje należności i reguluje zobowiązania, za które opowiada koło

- przyjmuje składki członkowskie i okręgowe i inne wpłaty członkowskie, odprowadza je w wyznaczonym terminie do zarządu okręgu

- odpowiada za pobrane z zarządu okręgu znaki wartościowe PZW, za terminowe rozliczanie się z ich sprzedaży oraz terminowe odprowadzanie uzyskanych środków pieniężnych z tej sprzedaży do kasy
lub na rachunek bankowy zarządu okręgu

- nadzoruje i koordynuje sprzedaż znaków PZW przez inne osoby uprawnione do sprzedaży znaków,

- dysponuje wraz z prezesem zarządu koła lub upoważnionymi członkami zarządu rachunkiem koła na podstawie karty wzorów podpisów złożonych do banku

- opracowuje sprawozdania finansowe w zakresie ustalonym przez zarząd okręgu i udostępnia je zarządowi koła i komisji rewizyjnej

- przedstawia na posiedzeniach zarządu informacje o stanie realizacji budżetu koła i przedstawia do akceptacji projektowane do zawarcia umowy oraz dokonane wydatki

- wystawia legitymacje członkowskie w porozumieniu z sekretarzem koła

- prowadzi księgi inwentarzowe koła lub nadzoruje ich prowadzenie przez gospodarza koła

- prowadzi księgę druków ścisłego zarachowania i przechowuje książeczkę czekową

- w przypadku zatrudnienia w kole pracownika prowadzącego rachunkowość, skarbnik obejmuje całkowity nadzór nad zakresem czynności tej osoby

- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, skarbnik ma obowiązek natychmiast zgłosić ich fakt zarządowi i komisji rewizyjnej koła

No i niby wszystko się zgadza nam wygodnie , skarbnik ma więcej luzu  ale ...

Oczywiście ja zawsze muszę się przyczepić

Jak to się ma do wykonywania kar zasądzonych przez Sąd koleżeński koła. Jakim cudem od wędkarza może być wyegzekwowany "wyrok" np 6 miesięcznego zakazu połowu i czy tylko mnie się wydaje, że to nie jest składka a po prostu licencja,  którą kupuje się  w sklepie ?
Ciekawi mnie też kwestia wydawania zezwoleń ?

ust. 2a dodany do art. 7 ustawy rybackiej. Wynika z niego że:
1) zezwolenie jest dokumentem wydawanym przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim,

PS z 15 stycznia

"Ten artykuł to tylko moje  rozważania na temat obecnej sytuacji, gdzie stwierdziłem legalność pobierania opłat np.w sklepach. Co do zasad członka  PZW mam małe wątpliwości etyki takiego zachowania.
Tak naprawdę członek PZW może nie mieć kontaktu z kołem od momentu zdania egzaminu. Więc oprócz wniesienia składki nie widzę jakie członek musi spełniać kryteria i czym oprócz ceny różni się od niezrzeszonego.


Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się