Revo rocket
(Orconectes limosus) Gatunek skorupiaka z rodziny Cambaridae, występujący obecnie w Europie. Jego naturalnym obszarem występowania jest Ameryka Północna. Został sprowadzony przez niemieckiego hodowcę Maxa von dem Borne w 1890 r. Rozpowszechnił się potem na większość obszaru Europy.

Rak pregowany
Został sprowadzony do Polski w 1891 r. , i wpuszczony w ilości około 100 sztuk do stawów rybnych w okolicach Dębna Lubuskiego, stąd rozprzestrzenił się bardzo szybko po wodach Polski  wypierając gatunki rodzime. Jest nosicielem dżumy raczej. Obecnie jest to gatunek raka, najbardziej powszechnie występujący w Europie.

Powodem introdukcji była jego odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcie europejskich raków. Nowy gatunek okazał się jednak nieprzydatny gospodarczo, ze względu na małe rozmiary i gorszy smak Dorasta do 10-12cm długości, żyje 4-5lat. Ubarwienie bardzo różne od ciemno granatowego, przez brązowe, po odcienie koloru zielonego. Występuje na terenie całej Polski, w wodach czystych jak i pozaklasowych. Posiada bardzo szybki cykl rozwoju.

Łatwy do rozpoznania po wielkości i charakterystycznych brazowo-czerwonych pasach na każdej z części odwłoka. Głowotułów w przedniej części posiada liczne kolce.

Chciałbym Was moi drodzy przestrzec przed ponownym wypuszczeniem kilku gatunków zwierząt. Chodzi tu o wszystkie inwazyjne gatunki takie jak np.Rak pręgowany, rak sygnałowy, sumik karłowaty. Za ponowne wpuszczenie wyżej wymienionych gatunków grozi nam mandat w wysokości min 200 zł .

Wedle ustawy o rybactwie śródlądowym

Art. 3. 1. Zezwoleń wymagają następujące działania:

1) wprowadzenie ryb gatunku obcego, stanowiącego gatunek obcy w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 708/2007, zwany dalej „gatunkiem obcym”, polegające na zarybieniu wód,

2) wprowadzenie w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 708/2007 ryb gatunku obcego
— zwane dalej „działaniami z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy”

2. Zezwoleń, o których mowa w ust. 1, nie wymagają następujące działania:

1) wprowadzenie ryb gatunku obcego wymienionego w wykazie gatunków ryb uznanych za nierodzime określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3f pkt 1 lit. a, polegające na zarybieniu wód, dokonywane zgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach;

2) wprowadzenie w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 708/2007 ryb gatunku obcego wymienionego w wykazie gatunków ryb uznanych za nierodzime określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3f pkt 1 lit. b, dokonywane zgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, w szczególności techniczne, organizacyjne lub gospodarcze, przeniesienia ryb gatunku niewystępującego miejscowo w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 708/2007, polegającego na zarybieniu wód, lub przeniesienia w rozumieniu art. 3 pkt 11 tego rozporządzenia ryb znajdujących się w wykazie gatunków ryb uznanych za rodzime określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3f pkt 2, mając na względzie rodzaj prowadzonej działalności rybackiej, znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków ryb oraz przewidywany wpływ takiego przeniesienia na środowisko.

4. W przypadku wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko związanego z wprowadzaniem gatunków ryb, na które nie są wymagane zezwolenia, o których mowa w ust. 1, lub przenoszeniem ryb gatunków, dla których nie określono warunków ich przenoszenia na podstawie ust. 3, minister właściwy do spraw rybołówstwa może, w drodze rozporządzenia:

1) wprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części zakaz wprowadzania lub przenoszenia tych ryb,

2) określić działania mające na celu wyeliminowanie zaistniałych negatywnych skutków
— uwzględniając ochronę różnorodności biologicznej.


{fshare}


Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się