Clash 1
Martwy przepis? Zakaz wywożenia zanęt i przynęt ze sprzętu pływającego, obowiązuje u nas w okręgu na zbiornikach do 15 ha. Zawsze się zastanawiałem jakie są uwarunkowania i jak ominąć ten przepis. Oto moje przemyślenia.


Jeśli chodzi o sam połów ze sprzętu pływającego to niestety nie da się go ominąć. W wypadku wywożenia przynęt niestety, też może być to uznane za połów. Wszak w łodzi czy pontonie będzie przynęta, żyłka i ciężarek. Ale co do wywożenia zanęt, sondowania i stawiania znaczników sprawa jest prosta.

Zacznę od początku

Jeśli jesteśmy członkami PZW to obwiązują nas zarządzenia, uchwały i regulaminy PZW.

Czyli

OGRANICZENIA NA WODACH PZW-OKRĘG KIELCE w 2012 r.

1.Zakaz wywozu zanęt i przynęt oraz wędkowanie ze środków pływających na zbiornikach do 15 ha,

To określono co wolno wędkarzowi członkowi PZW ale nie zwykłemu obywatelowi

O ile co do wędkowania to nawet nie ma dyskusji ale korzystanie z własnych środków pływających nie zarejestrowanych do celów nęcenia i sondowania jest zabronione jeśli właściciel ( w 99% SKARB PAŃSTWA ) je wyda. Taki zakaz może wydać burmistrz, wojewoda, starosta, RZGW.

PZW taki zakaz może wydać tylko swoim członkom.

Nikomu więcej!

Jeśli jest tablica „Zakaz używania sprzętu pływającego" i jest np. podpisany RGZW czy Urząd gminy to niestety obowiązuje to każdego obywatela.

RAPR

Art. 7. 1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.

7.2.Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.-

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) § 2. 1. Amatorski połów ryb wędką może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Amatorski połów ryb wędką uprawia się: 1) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb, 2) za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do 3) niego linką zakończoną: a)jednym haczykiem

Więc jeśli nie mamy na sprzęcie pływającym wędki ani kuszy ani innych narzędzi rybackich to nie dokonujemy połowu.

Więc jako nie członek PZW a zwykły obywatel możemy sobie pływać i dokarmiać ryby ?

Oczywiście że możemy pływać. Pozwala nam na to PRAWO WODNE

Korzystanie z wód" Art. 34. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, z morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, z wód morza terytorialnego, i jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. 2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

Nie znalazłem też zapisu który by zabraniał dokarmiania ryb, oczywiście organy administracyjne mogą taki zakaz wprowadzić, na przykład dokarmianie ptaków .

W tym wypadku jeśli organ administracji państwowej nie ustalił zakazu to taki przepis wydany przez PZW dotyczy tylko członków.

Kiedyś na jednym z zebrań zapytałem czy jeśli będę nęcił z niezarejestrowanego pontonu to czy zostanę ukarany ? Odpowiedziano mi ze tak choć nie byli w stanie określić na jakiej zasadzie .

Jeśli nie jestem wędkarzem to nie obowiązują mnie przepisy stowarzyszenia PZW

altJest mały paradoks bo jeśli wypłyniemy sprzętem oznakowanym (zarejestrowanym) to może być problem ale nie musimy rejestrować łódki do 5m bo te są zwolnione z obowiązku rejestracji jako jednostki służące do celów rekreacyjno-wypoczynkowych .

Paradoksalnie możemy poprosić kolegę nie wędkarza o to by nam zanęcił i wypłyną np. niezarejestrowanym pontonem do 5m długości .Możemy poprosić kolegę aby nam zanęcił chodź jest zakaz nęcenia wydany przez PZW . Nie musimy poddawać się żadnym kontrolom SSR jeśli sobie tylko pływamy czy karmimy ptaki .Ponieważ nie dokonujemy połowu . Bardzo istotna sprawa każda tablica zakazująca musi być podpisana . Jeśli pisze zakaz kąpieli to musi być podpisana kto taki zakaz wydał .

 Są to tylko moje przemyślenia  niech każdy sam się. zastanowi czy  to prawda czy nie .

Nie namawiam nikogo do łamania przepisów 

Tu taryfikator mandatów i nie ma w nim kary za dokarmianie oraz wypływanie

 

T A R Y F I K A T O R

Kwalifikacja Czyn Grzywna lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.1 Brak przy sobie upoważnienia do połowu na rzecz uprawnionego do rybactwa na podstawie (art.5)

100 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.2a Brak przy sobie karty wędkarskiej (art.7 ust.2) 200 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Brak zezwolenia (art7 ust.2a) lub wbrew zezwoleniu

200 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Wymiary ochronne/regulaminowe (art.7 ust.2a) 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Limity Ilościowe/regulaminowe(art.7 ust.2a) 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Okresy Ochronne/regulaminowe(art7 ust.2a) 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Technika połowu niezgodna z R.A.P.R.(art..7 ust.2a) 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b Brak wpisu do rejestru (art.7 ust.2a) i inne 20 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.3 Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone do wód z których zostały pozyskane (art.7 ust.1a)

50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.4 Brak tablic w obrębach hodowlanych i obrębach ochronnych, niewłaściwe oznakowanie, bezprawne oznakowanie, niszczenie tablic (art.16)

100 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.5 Wstęp do obrębów hodowlanych bez uzgodnienia lub niezgodnie z ustaleniami (art.13 ust.2)

100 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.6 Połów ryb ze sprzętu niezarejestrowanego lub nieoznakowanego lub oznakowanego niezgodnie z przepisami .Litery, cyfry nie mniej niż 10 cm i nie mniej niż 1 cm grubości – obie burty (art.20 ust.2)

100 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.7 Połów ryb ze sprzętu pływającego sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa które określa ustawa o żegludze śródlądowej – kamizelki ratunkowe, zasady połowu ryb na drodze wodnej(art.20 ust.6)

100 zł i więcej lub

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów ryb chronionych ustawą o ochronie przyrody (art.8 ust.1pkt.1)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów ryb o wymiarach ochronnych (art.8 ust.1 pkt.2)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów ryb w okresie ochronnym ( art.8 ust.1 pkt.3 )
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów węgorza ponad limit 2 szt. ( art.8 ust.1 pkt.3a)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów w odległości mniejszej niż 50m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych (art.8 ust.1 pkt.4)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów sieciami , wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach ( art.8 ust.1 pkt.5)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów więcej niż dwoma wędkami jednocześnie (art.8 ust.1 pkt.11)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów łososiowatych i lipieni więcej niż jedną wędką jednocześnie ( art.8 ust.1 pkt.11)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów w odległości mniejszej niż 50m od rozstawionych w wodzie sieci ( art.8 ust.1 pkt. 12a)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów w odległości mniejszej niż 75m od oznakowanego połowu ryb kusza (art.8 ust.1pkt.12b)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Kwalifikacja Czyn

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyłączeniem połowu ryb z pod lodu ( art.8 ust.1 pkt.12c)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 Połów kuszą : łososiowych i węgorzy (art.8 ust.1 pkt.13a) na szlaku żeglownym ( art.8 ust.1 pkt.13b) od 15.X do 15V (art.8 ust.1 pkt.13c) przy użyciu aparatu tlenowego (art.8 ust.1 pkt.13d) w odległości mniejszej niż 75m od innych osób i zastawionych w wodzie sieci (art.8 ust.1 pkt.13e)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 Połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami – dopuszczalny połów podrywka w miejscu i w czasie połowu ryb wędką (art.7 ust.1)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 Wprowadzanie do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb (art.10 ust. 1 pkt.2)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 Połów ryb w miejscu i w czasie zakazanym uchwałą przez zarząd województwa (art.17 ust.7)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.3 Naruszanie warunków chowu i hodowli raków, minogów oraz innych organizmów żyjących w wodzie, rak błotny i szlachetny nie może być łowiony amatorsko (art.2 ust.1 lub 2 ust.2)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.4 Zarybianie nie zgodne z przepisami. Zarybiać może : uprawniony do rybactwa , instytut

badawczy, uczelnia, fundacja lub organizacja producentów ryb, lub organizacja społeczna z uprawnionym do rybactwa, organ administracji publicznej we współpracy j/w, dyrektor parku narodowego (art.4b ust.1)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 Nie wypuszczanie ryb złowionych : gatunkowo chronionych, w okresie ochronnym, o wymiarach ochronnych, ponad limit węgorza (art.9 ust.1)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 Dotyczy Rybaków : jeśli 10 % złowionych ryb przy użyciu sieci ciągnionych jest nie wymiarowa, a przy użyciu sieci stawnych 5 % wypuszcza się do tego samego łowiska (art.9 ust.2)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 Połów ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa bez dokumentu stwierdzającego upoważnienie (art.5)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5

Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może posiadać : uprawniony do rybactwa lub osoba upoważniona na podstawie art.5 osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu, dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby (art.20 ust.1). Brak oznakowania sprzętu rybackiego przez uprawnionego (art.20 ust.4) Zakaz podejmowania z wody narzędzi i urządzeń połowowych (art.20 ust.5)

Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Kwalifikacja Przestępstwo – Kto :

Art.27c ust.1 pkt.1 Poławia raka szlachetnego lub błotnego nie będąc do tego uprawnionym(art.2 ust.1)

Grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2

Art.27c ust.1 pkt.2 Nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi (art.4 lub art.5)

Art.27c ust.1 pkt.3 Narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie Art.3 ust.4 pkt.1 / minister może wprowadzić zakaz wprowadzania lub przenoszenia ryb obcego gatunku , na które nie są wymagane dodatkowe zezwolenia.

Art.27c ust.1 pkt.4

Wprowadza ryby gatunku obcego bez wymaganego zezwolenia (art.3 i pkt.1)
Wprowadza ryby gatunku obcego na które nie jest wymagane zezwolenie (art.3 i pkt.2)
Przenosi ryby określonych gatunków ryb wbrew przepisom wydanych na podstawie art.3 ust.3 (art.3 i pkt.3)
Poławia ryby przy użyciu prądu (art.8 ust.1 pkt.6)
Poławia ryby środkami odurzającymi i trującymi (art.8 ust.1 pkt.7)
Poławia ryby narzędziami kaleczącymi (art.8 ust.1 pkt.8)
Poławia ryby materiałami wybuchowymi (art.8 ust.1 pkt.9)
Poławia ryby przez ich głuszenie (art.8 ust.1 pkt.10)
Zabrania się pozyskiwania ikry ryb / o wymiarach ochronnych i w okresie ochronnym oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach (art.8 ust.2)

Zabrania się przechowywania, posiadania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem art.8 i 9 (art.10 ust.1 pkt.1)

Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor (art.11)

Art.27c ust.1 pkt.4

Zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach ochronnych (art.14 ust.2)

W wypadku wystąpienia wody poza linię brzegową zabrania się czynienia przeszkód w jej odpływie (art.19 ust.1)

Grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2

Art.27c ust.1 pkt.5 Nie stosuje się do nakazu : osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca lub wprowadzająca ryby do obrotu jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający pochodzenie ryb (art.10 ust.2)

Art.27c ust.1 pkt.6 Dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem marszałka województwa na odstępstwa od zakazów określonych w art.8 ust.1 pkt.2 do 7 i ust.1 a także dokonywania połowu ryb w obrębach ochronnych (art.17 ust.1)

Dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem ministra środowiska na odstępstwo od zakazu określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ( art.17 ust.2)

Art.27c ust.1 pkt.6 Przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi bez zezwolenia starosty wydanego na podstawie art.17a ust.1 lub 2 albo przegradza to łożysko niezgodnie z tym zezwoleniem


Komentarze   

pisaq
# pisaq 2012-03-15 12:41
Hektoresie, no znalazłeś lukę w przepisach... Sprzeczać się nie będę, znasz się na tych sprawach i czytając Twój tekst cały czas przytakiwałem. Prawda, prawda, prawda.
Ale powiedz, czy taki zakaz jest czymś złym? Czy pewna grupa wędkarzy czuje się tak bardzo uprzywilejowana, że za wszelką cenę znajdzie lukę w przepisach, aby móc wywozić?

U nas wywozili zestawy na pół zbiornika. Człowiek napływał na miejscówkę 200m od brzegu a tam markery... Czyli nie połowisz w szerokim pasie wchodzącym 200m wgłąb zbiornika bo tam są zestawy, bo tamtędy idą żyłki... Chlanie i śpiewy na brzegu, śmieci na łowisku, tony zanęty w wodzie i pretensje do wszystkich.
Zatem ZAKAZ.
Może jest to wylewanie dziecka z kąpielą, ale niestety, z tą mentalnością to jedyne wyjście.
Tak samo czują się śląscy koguciarze, którym zabroniono używać kogutów na kotwicach. 30 lat chłop kręcił takie koguty, wyszła uchwała i koniec...
Ale co zrobić? Taki przepis skrzywdzi wielu wędkarzy, ale uniemożliwi "szarpanie" kilku gumofilcom. Nie zdobędziemy się na takie poświęcenie?
Pamiętaj Hektoresie, że to nie my jesteśmy tutaj najważniejsi.
Ponton/Model
# Ponton/Model 2018-03-18 10:38
pisaq, wg. mnie uprawiasz demagogię, polemizując z Hektoresem. On analizuje konkretne wielkości zbiorników, do15ha. Na takich zbiornikach 200m to las na przeciwnym brzegu, a nie środek zbiornika. To samo dotyczy śmieci, bzdury wypisujesz, przypisując syf nad wodą ludziom wywożącym zestawy. Oni prędzej posprzątają jak naśmiecą. Pudełka po robakach, opakowania po zanętach, wnętrzności ryb na brzegu to nie sprawka tych wędkarzy, a "kolesi", którym obecność nad wodą takich jak nazwałeś "uprzywilejowanych" im przeszkadza w pozyskiwaniu mięsa, często niezgodnie z przepisami.
barwin50
# barwin50 2012-03-15 15:15
No niestety w naszych przepisach Uchwałach zawsze znajdziemy luki prawne
pisaq
# pisaq 2012-03-15 16:02
Ideą każdego zakazu jest uzyskanie pewnego efektu. Taki zakaz ma spowodować, żeby ludzie czegoś nie robili. I tak zakaz wywózki powinien mieć efekt w postaci niewywożenia zanęt i przynęt, a nie wywożenia, ale przez kolegę niebędącego wędkarzem czy przez teściową bo ich nie obowiązują przepisy PZW. Dla mnie jest to zwykłe kombinatorstwo i marnotrawstwo talentu, bo rozeznanie w przepisach można spożytkować o wiele lepiej...
Hektores
# Hektores 2012-03-15 17:33
Dlaczego kombinatorstwo .Prosty przykład . Koło K z M wydało taki zakaz i okazało ze dotyczył tylko członków koła .Wszyscy pływali nęcili oprócz członków koła. :lol:
Koło x z miejscowości y wydało zakaz taki sam ale wójt gminy gdzie był ten zbiornik go poparł i na tablicy (nie mam zdjęcia niestety) Napisano Zakaz Nęcenia i Połowu ryb ze środków pływających podpisany przez wójta gminy i koło PZW - -można ? Można
Dlaczego jeśli ktoś pisze taki zakaz nie zastanowi się jak będzie w praktyce ?
a jak by taki zakaz wyglądał następująco .

Zakaz wsypywania do wody środków spożywczych (zanęt wędkarskich ,przynęt wędkarskich ziaren oraz innych produktów służących do skarmiania ryb) ze środków pływających

Podpisano np. Urząd miasta czy gminy X i PZW Y

Można tylko się trzeba do tego przyłożyć
pisaq
# pisaq 2012-03-15 23:27
Można się przyłożyć, ale można też nie kombinować i nie publikować takich materiałów. Zarządy zakładają, że mają do czynienia z rozumnymi ludźmi, którzy po przeczytaniu tabliczki "Zakaz wywózki i nęcenia ze środków pływających" stwierdzą, że... nie wolno wywozić i nęcić ze środków pływających. A nie będą szukały luki w przepisach...
Ten tekst przeczyta wielu wędkarzy, którzy złamią różne zakazy narażając się na rozprawy sądowe, mandaty i nieprzyjemności... A o złamaniu zakazu już nie wspominam...
Hektores
# Hektores 2012-03-16 14:25
Dlaczego nie jeśli coś jest złe trzeba to pokazać.
Jako wędkarz mogę łowić na terenie całego kraju na wodach PZW ?
członek uczestnik do lat 16 po wniesieniu opłat jest upoważniony do wędkowania na wodach ogólnodostępnych PZW na terenie całego kraju , zarówno nizinnych jak i górskich,.
A ja??

Wiec nie mów ze jest ok , przepisy są chore i bzdurne
Na końcu napisałem
Są to tylko moje przemyślenia niech każdy sam się. zastanowi czy to prawda czy nie .
Nie namawiam nikogo do łamania przepisów
pisaq
# pisaq 2012-03-16 17:10
Taki człowiek jak Ty, Hektoresie, napisze taki tekst, żeby ukazać słabe strony, luki w przepisach. Taki człek jak ja, przeczyta i zrozumie, ale wiele osób pójdzie nad wodę i zacznie wywozić...
Członek uczestnik może łowić na całych wodach PZW (nie jestem pewien czy cały czas czy tylko w wakacje). Podobnie jak wybitnie odznaczony działacz PZW... O tych zasługach można dyskutować, ale załóżmy, że został uhonorowany słusznie.
A my nie wędkować na terenie całego kraju. I to jest dobre. Bo co musieliby obiecać zasłużonym? ;)
Zakaz wywózki nie jest bzdurny. Możliwość wywożenia przynęt, nieuregulowana i niesprecyzowana żadnymi przepisami jest bzdurna.
JKarp
# JKarp 2012-09-11 16:24
Cytuję Hektores:
Dlaczego kombinatorstwo .Prosty przykład . Koło K z M wydało taki zakaz i okazało ze dotyczył tylko członków koła .Wszyscy pływali nęcili oprócz członków koła. :lol:
Koło x z miejscowości y wydało zakaz taki sam ale wójt gminy gdzie był ten zbiornik go poparł i na tablicy (nie mam zdjęcia niestety) Napisano Zakaz Nęcenia i Połowu ryb ze środków pływających podpisany przez wójta gminy i koło PZW - -można ? Można
Dlaczego jeśli ktoś pisze taki zakaz nie zastanowi się jak będzie w praktyce ?
a jak by taki zakaz wyglądał następująco .

Zakaz wsypywania do wody środków spożywczych (zanęt wędkarskich ,przynęt wędkarskich ziaren oraz innych produktów służących do skarmiania ryb) ze środków pływających

Podpisano np. Urząd miasta czy gminy X i PZW Y

Można tylko się trzeba do tego przyłożyć


Cześć
No nareszcie mogę się odnieść do Twojego tekstu. Bzdurne wymysły są po to żeby je łamać, omijać czy mieć w głębokim poważaniu. Jednym z nich jest ten nieszczęsny zakaz wywożenia. Jak czytam o kilogramach zanęty to ogarnia mnie pusty śmiech. Czy kiedykolwiek widzieliście karpiarza z 30kg kulek, pelletów itp na stanowisku? Bo ja w kółko słyszę o tych tonach zanęt :oops: co jest bzdurą ! Pytam - kto mi to przeniesie nie raz 200-300m na stanowisko ( oprócz wędek, namiotu, poda, łóżka itd )? Nie wspomnę tu o zupełnie bezsensownej treści tych zakazów bo polskie prawo nie zna takich słów jak ponton, łódka, kajak czy inne pływadło - jak to jest często ujęte. Jest tylko jedno pojęcie - statek wodny . I tylko tak użyte słowo skutkuje rzeczywistym zakazem wywózki.
Przy tej całej zabawie należy oczywiście rozróżnić wody PZW i Gminy. Na wodach Gminy prawidłowo napisany zakaz zakaz nęcenia i używania statków pływających służących do tego celu obowiązuje wszystkich a nie tylko wędkarzy.
JK

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się