Berkley 2

vatInterpelacja nr 33316 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od pozwolenia na amatorski połów ryb.

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego zgłaszają liczne wątpliwości co do zasadności wprowadzonego kilka lat temu 23% podatku VAT na wydawane przez użytkowników rybackich, pozwoleń na „amatorski połów ryb" czyli wędkarstwo. Jak podkreślają sami zainteresowania nie sprzedają oni ryb, tylko możliwość ich złowienia. Obecnie szacuje się na podstawie analiz Instytutu Rybactwa Śródlądowego, że połowy gospodarcze ryb stanowią jedynie 15,6%, natomiast połowy wędkarskie 84,4% wszystkich ryb poławianych w kraju. Rybacy podnoszą argument, że nie mogąc liczyć zadośćuczynienie za straty wyrządzane dzierżawcom przez kormorany, wydry, tracze, norki, czaple, mewy i inne zwierzęta chronione, dodatkowo obciążani są najwyższą stawką podatku VAT.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

Jakie są dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT uzyskanego ze sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb?
Jak obniżka VAT do poprzedniego poziomu (3%) wpłynęłaby na stan finansów państwa?

Stanisław Lamczyk

 

Odpowiedź na interpelację nr 33316 w sprawie stawki podatku VAT od pozwolenia na amatorski połów ryb

Nawiązując do przesłanej interpelacji nr 33316 Pana posła Stanisława Lamczyka w sprawie stawki podatku VAT od pozwoleń na amatorski połów ryb, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Oznacza to, że regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), muszą być zgodne w szczególności z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą Rady 2006/112/WE".

Zgodnie z 96 dyrektywy Rady 2006/112/WE państwa członkowskie stosują stawkę podstawową VAT, która jest określana przez każde państwo członkowskie jako procent podstawy opodatkowania i która jest jednakowa dla dostaw towarów i świadczenia usług.

Zgodnie z art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie obniżone stawki podatku VAT. Stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III do dyrektywy.

W tym miejscu zauważyć należy, że w załączniku III do dyrektywy nie zostały wymienione usługi polegające na wydawaniu zezwoleń na połów ryb, co oznacza, że usługi te powinny być opodatkowane stawką podstawową podatku od towarów i usług.

Należy ponadto podkreślić, że sprzedaż pozwoleń na amatorski połów ryb jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej, nie miała zaś miejsca sugerowana przez Pana posła podwyżka tej stawki (z 3%), co jakoby miało mieć miejsce kilka lat temu. Wspomniana stawka podatku w wysokości 3% stosowana była do końca 2010 r. w odniesieniu do sprzedaży produktów rolnych (w tym m.in. ryb). Jednakże utożsamianie sprzedaży zezwoleń na połów ryb (kwalifikowanej jako usługa) ze sprzedażą ryb (dostawa towaru) jest niedopuszczalne, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt I SA/Ol 601/08).

W tej sytuacji nie przewiduje się obniżenia stawki VAT na sprzedaż pozwoleń na amatorski połów ryb, jak również na dokonywanie innych preferencji podatkowych w tym zakresie nie mających uzasadnienia w prawie Unii Europejskiej.

Odnosząc się zaś do pytania Pana posła w zakresie dochodów budżetowych z podatku VAT ze sprzedaży przedmiotowych pozwoleń podkreślić należy, że z uwagi na konstrukcję oraz cechy systemu VAT nie jest możliwe wyodrębnienie z danych fiskalnych informacji na temat dochodów budżetu państwa z opodatkowania tym podatkiem konkretnych towarów czy usług, w tym rzeczonych pozwoleń na połów ryb.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Jarosław Neneman

podatki.biz

Nie masz uprawnień do komentowania. Zaloguj się